شرکت فلات صنعت

نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران