شرکت نیکسان و التوو

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 

محل برگزاری:  محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران