شرکت شارپ

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 

محل برگزاری :  نمایشگاه لوازم خانگی مصلی