بازسازی واحد اداری قیطریه

 بازسازی و تغییر دکوراسیون واحد اداری در قیطریه 

اجرای پارتیشن بندی و سقف کاذب چوبی