غرفه سازی دانشگاه آزاد اسلامی

غرفه سازی دانشگاه آزاد اسلامی :

مشارکت کننده در نمایشگاه های  مختلف به جهت رویکرد در زمینه های تکنولوژی و فن آوری ،دارای پیچیدگی های  روال عقد قرارداد و غرفه سازی از لحاظ فنی دارای تنوع متریال و نوع سازه به دلیل بزرگ بودن مساحت غرفه ها ،پروژه های مربوطه همواره به دلیل بازدید سران حکومتی ، از لحاظ امنیت سازه ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.