غرفه سازی راحتیران

غرفه سازی شرکت راحتیران :

مشارکت کننده در نمایشگاه مبلمان اداری،این شرکت به جران در رده برندهای مطرح صنعت خود می باشد.

 پروژه ساخت غرفه نمایشگاهی  ترکیبی از فضا سازی های اداری خاص و عمومی نمایشگاهی بوده است.