غرفه سازی نت برگ

غرفه سازی نت برگ :

شرکت مطرح در زمینه تجارت الکترونیک که طبیعتا با توجه به قدرت حضورش در نمایشگاه الکامپ نیازمند غرفه سازی با طرحی خاص و در عین حال تجربیات فراوان در زمینه کابل کشه های دیتا در سازه های غرفه می باشد.